Nikolai Trubetzkoy

nikolaj-sergeevich-trubetskoj

Below (in alphabetical order) are the works of Nikolai Trubetzkoy (1890-1938) available on Eurasianist Internet Archive: 

Pan-Eurasian Nationalism